LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

1

z4673279404928_53ba04f74f3852b1c5ee12c61acfab39

z4673279406471_217ef7bfa45c909c6fd4bcf830901b70

z4673279407451_cb7e9747ded709861a24a12aa44fd408

z4673279410166_94a02855a18c96420c1e63a222c30553

z4673279411896_35dd197eaad9e2f6ad62ee3e627ff03e

z4673279412202_f380f15af11f00fbc0fca49a0af66652

z4673279413726_605fa5abe77c6b2e3c4fb917f0410ef4

z4673279636636_784545ea31499d80ea11c7e3bca7180f

z4673279415243_a2bc2edc6465549334d643616eb9800d

z4673279635621_0e3498af4d505f78f3efcdc16993a39c

z4673279636759_795e9143e9a55718eaf6afea9cb99bd0

z4673279638926_eede6a1c482452b5b60cb939e352fc75

z4673279635838_081d62b14c01b5105770e9bffd830070

z4673279636145_a0f283fd006c9b039cc00d2e7a42d5b8

z4673279636640_42e08aa6c6d0ad7ad8f656dbf293ea01

z4673279638934_a4b9c70d8bf2d645b5dbcd5a725574a6

z4673279638931_18fb0fc2206a0e25af595b306da9dc23

z4673279636647_2ef6cad5dd4c4b91491d5b768f69ca2f

z4673279638044_e05d969cd35e414a773332821fc7f6ac

z4673279638279_9851bab15a75600c1f6b0dcdd335df4a

z4673279638407_e56db4c41f05c03c6e871d5a9b83a3f4

z4673279638411_209bd2055915ce7e82073c841e668d33

z4673279638732_124b31f3c016de61a4415e049cbd7a03

z4673279407749_87073afe1ae32716a4b68387b97cfb21

z4673279641826_f65d7a7d9571adf5f3114b99d482fba0

z4673279644748_0dc9a7ae07174de7afaeef2cbc8b8998

z4673279637863_f0dda417f6e40f3c99caa9c950fb2b93

z4673279637189_94d3abc33821f29563c9082b1b58c2b2